Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Strategia de Dezvoltare

Tipărește pagina - Strategia de Dezvoltare Trimite unui prieten - Strategia de Dezvoltare

Direcţiile de dezvoltare strategică


        Strategia de Dezvoltare a Comunei Macea este documentul complex elaborat pe baza Analizei socio-economice a comunei, Analizei diagramelor statistice şi a Analizei SWOT.
        Aceste trei analize au permis determinarea unor direcţii de dezvoltare strategică care vizează în mod direct infrastructura de susţinere a activităţilor economice, dezvoltarea spaţiului rural, dezvoltarea şi promovarea turismului regional.
În cadrul fiecărei direcţii de dezvoltare au fost identificate obiective strategice a căror realizare este urmărită prin acţiunile ce se vor întreprinde în viitor.
          Strategia comunei Macea s-a realizat în corelaţie cu Strategia de Dezvoltare Regională a Zonei de Vest, Strategia de Dezvoltare a Judeţului Arad, Planurile de Amenajare Teritorială judeţene, Planul Urbanistic General al comunei.
        Direcţiile de dezvoltare strategică - ca instrument de planificare şi implementare - conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat cu scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie.
Termenul de realizare a direcţiilor de dezvoltare strategică trebuie să corespundă termenului stabilit iniţial pentru implementarea Planului de Dezvoltare al comunei.
          Periodic, Direcţiile de dezvoltare strategică trebuie revizuite astfel încât ţintele fixate să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că pe măsură ce se înaintează în timp variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. Din acest motiv se recomandă ca Direcţiile de dezvoltare strategică ce vor fi întocmite, să fie revizuite o dată la 2 ani, chiar dacă sunt proiectate pentru o perioadă mai lungă.
         Direcţiile de dezvoltare strategică se adresează comunităţii locale, drept pentru care măsurile, numărul acestora şi prioritizarea lor, precum şi mecanismele instituţionale de aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei comunităţi, respectiv de asociaţii ale oamenilor, asociaţii şi fundaţii cu activitate caritabilă, culturală, de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectonic, asociaţii pentru protecţia mediului şi animalelor, culte religioase, etc.
          În Direcţiile de dezvoltare strategică, orice măsură ce se concretizează într-un program, sub-program ori proiect, trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:
 concordanţa dintre ţintele fixate, programe, sub-programe, proiecte cu obiectivele generale cuprinse Strategia de Dezvoltare Locală
 existenţa unor resurse financiare limitate, condiţie ce influenţează modalitatea de finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un program, sub-program sau proiect. (de ex. împrumut bancar, împrumut extern, obligaţiuni municipale, concesiune, vânzare, închiriere, parteneriat public-privat întemeiat pe un set de contracte de concesiune, etc.);
 evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune economică) potrivit căruia o creştere a cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a investiţiilor private, în condiţiile în care resursele sunt limitate. Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent oportunitatea realizării unei investiţii, nu numai în raport cu resursele sale financiare prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală, precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare locală;
 gradul de popularizare (cunoaştere publică) al unui program, sub-program, proiect, prin diseminarea informaţiei în cadrul comunităţii locale. În acest sens, PLA va trebui să cuprindă mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor şi sub-programelor ce urmează a fi realizate;
 implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, sau proiect;
 norme de reglementare versus norme de supra-reglementare. Autoritatea locală va avea în vedere că sunt situaţii în care organizaţiile nonprofit sau asociaţiile profesionale ale oamenilor de afaceri pot fixa reguli pe baze voluntare în situaţia realizării unui proiect fără intervenţia autorităţii publice, prin reglementări.
 De aceea este bine să se evite supra-reglementarea. De asemenea, există situaţii în care, pentru realizarea unui proiect, reglementările autorităţii publice locale se combină cu cele voluntare, în special în cazul parteneriatului public-privat

           Au fost identificate trei mari direcţii strategice de dezvoltare:
1. Strategia acordă o deosebită importanţă dezvoltării spaţiului rural.
În cadrul acestui obiectiv strategic se urmăreşte dezvoltarea sectorului privat, care se doreşte a fi şi o alternativă pentru ocuparea forţei de muncă. Spaţiul rural din regiune este în cea mai mare parte puţin dezvoltat şi se confruntă cu probleme economice şi sociale diverse. Strategia de dezvoltare preconizează realizarea de investiţii pentru creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi dezvoltarea de activităţi economice bazate pe tradiţiile locale.
În paralel se urmăreşte îmbunătăţirea valorii economice a agriculturii şi zootehniei, pentru valorificarea la un grad superior a potenţialului regiunii, în scopul creării unei agriculturi intensive şi nepoluante (biologice).
De asemenea se urmăreşte valorificarea resurselor naturale ale comunei Macea.

2. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor economico-sociale
Are în vedere, în principal, trei aspecte: sprijinirea infrastructurii de transport, dezvoltarea infrastructurii edilitare şi a celei hidrotehnice.

3. Promovarea şi dezvoltarea turismului local
În cadrul acestui obiectiv strategic se urmăreşte dezvoltarea şi promovarea turismului local, ca bază a economiei locale. La ora actuală există într-o mică măsură o infrastructură de turism privată, dar care are posibilităţi limitate de primire a turiştilor, neexistând posibilităţi de cazare.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2