Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Licitatii

Tipărește pagina - Licitatii Trimite unui prieten - Licitatii

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. întreg. 12494/03.12.2018

ANUNȚ LICITAȚIE

Comuna Macea vinde prin licitație publică cu strigare un număr de  treizeci și una terenuri din intravilanul localităților Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei (EURO)

1

Macea

Nr. 1681

300629

-

300629

1000

5090

2

Macea

     Nr. 1682

300630

-

300630

1000

5090

3

Macea

Nr. 1683

303605

98.341/40/123

449

1000

5090

4

Macea

Nr. 1684

303606

-

303606

1000

5090

5

Macea

Nr. 1685

303607

-

303607

1000

5090

6

Macea

Nr. 1686

303608

-

303608

1000

5090

7

Macea

Nr. 1687

303609

-

303609

1000

5090

8

Macea

Nr. 1688

303610

-

303610

1000

5090

9

Macea

Nr. 1689

303611

-

303611

1000

5090

10

Macea

Nr. 1690

303612

-

303612

1000

5090

11

Macea

Nr. 1691

303613

-

303613

1000

5090

12

Macea

Nr. 1692

303614

-

303614

1000

5090

13

Macea

Nr. 1693

303615

-

303615

1000

5090

14

Macea

Nr. 1694

303616

-

303616

1000

5090

15

Macea

Nr. 1695

303617

-

303617

1000

5090

16

Macea

Nr. 1697

303619

-

303619

1000

5090

17

Macea

Nr. 1698

303620

98.341/40/138

464

1000

5090

18

Macea

Nr. 1699

303621

-

303621

1000

5090

19

Macea

Nr. 1700

303622

-

303622

1000

5090

20

Macea

Nr. 1701

303623

-

303623

1000

5090

21

Macea

SINMARTIN, NR. 714

CF 304810 CF VECHI 1933

2598/504etc/114/a

-

540

1160

22

Macea

SINMARTIN, NR. 714/A

CF 304811 CF VECHI 1933

2598/504etc/114/b

-

540

1190

23

Macea

SINMARTIN, NR. 530

CF 302416 CF VECHI 2710

2598/504/erc/1/229-

237,2598/504etc/1/239-

248.652/b/1/b.652/b/2.

652/b/3.652/b/4.

651/a/651/b/15

-

1134

2890

24

Macea

SINMARTIN, NR. 556

CF 300519 CF VECHI 3123

2598/504/1/229-237.

2598/504etc1/239248.

562/b/1/ b.652/b/2.

652/b/3./652

/b/651/a.651/b/17

-

1080

2610

25

Macea

SINMARTIN, 738/A

CF 303161 CF VECHI 1955

2598/504etc/136.a

-

540

1160

26

Macea

SINMARTIN, NR. 129/C

CF 300463 CF VECHI 6111

-

300463

359

830

27

Macea

SINMARTIN, NR. 704

CF 300370 CF VECHI 1930

2598/504etc/105

-

1080

2410

28

Macea

SINMARTIN, NR. 129/B

CF 300963 CF VECHI 6110

-

300963

371

850

29

Macea

SINMARTIN, NR. 129/E

CF 302365

-

302365

481

1060

30

Macea

SÎNMARTIN, NR. 130/B

CF 302370

-

302370

500

1100

31

Macea

SÎNMARTIN NR. 130/E

CF 302373

-

302373

500

1100

 

Licitația va avea loc în data de 27 decembrie 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

 

Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitatii.


PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. întreg. 6931/23.07.2018

ANUNȚ LICITAȚIE

Comuna Macea vinde prin licitație publică cu strigare un număr de  douăzeci și două terenuri din intravilanul localităților Macea, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei (EURO)

1

Macea

Nr. 1681

300629

-

300629

1000

5090

2

Macea

     Nr. 1682

300630

-

300630

1000

5090

3

Macea

Nr. 1683

303605

98.341/40/123

449

1000

5090

4

Macea

Nr. 1684

303606

-

303606

1000

5090

5

Macea

Nr. 1685

303607

-

303607

1000

5090

6

Macea

Nr. 1686

303608

-

303608

1000

5090

7

Macea

Nr. 1687

303609

-

303609

1000

5090

8

Macea

Nr. 1688

303610

-

303610

1000

5090

9

Macea

Nr. 1689

303611

-

303611

1000

5090

10

Macea

Nr. 1690

303612

-

303612

1000

5090

11

Macea

Nr. 1691

303613

-

303613

1000

5090

12

Macea

Nr. 1692

303614

-

303614

1000

5090

13

Macea

Nr. 1693

303615

-

303615

1000

5090

14

Macea

Nr. 1694

303616

-

303616

1000

5090

15

Macea

Nr. 1695

303617

-

303617

1000

5090

16

Macea

Nr. 1696

303618

-

303618

1000

5090

17

Macea

Nr. 1697

303619

-

303619

1000

5090

18

Macea

Nr. 1698

303620

98.341/40/138

464

1000

5090

19

Macea

Nr. 1699

303621

-

303621

1000

5090

20

Macea

Nr. 1700

303622

-

303622

1000

5090

21

Macea

Nr. 1701

303623

-

303623

1000

5090

22

Macea

Nr. 1702

303624

-

303624

1000

5090

 

Licitația va avea loc în data de 14 august 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanții sunt obligați să depună, cu cel puțin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

 

Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitații.

 

ROMÂNIA

    Judeţul Arad

    Primăria comunei Macea

    Nr. 6961 din 24.07.2018

    CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 109 din 24.07.2018

 În scopul: INFORMARE**)

    Ca urmare a Cererii adresate de1) COMUNA MACEA, cu domiciliul/sediul2) în judeţul ARAD, municipiul/oraşul/comuna MACEA, satul - , sectorul - , cod poştal 317210, str. - , nr. 262, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon/fax 0257536101, e-mail primaria.macea@gmail.com, înregistrată la nr. 6961 din 24.07.2018,

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ARAD, municipiul/oraşul/comuna MACEA, CARTIER NOU DE LOCUINȚE, satul - , sectorul - , cod poştal 317210, str. - , nr. 1681, nr. 1682, nr. 1683, nr. 1684, nr. 1685, nr. 1686, nr. 1687, nr. 1688, nr. 1689, nr. 1690, nr. 1691, nr. 1692, nr. 1693, nr. 1694, nr. 1695, nr. 1696, nr. 1697, nr. 1698, nr. 1699, nr. 1700, nr. 1701, nr. 1702, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , sau identificat prin3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, PLAN DE SITUAȚIE VIZAT O.C.P.I

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 02/2006, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local MACEA nr. 41/31.04.2007,

    în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilele se găsesc în intravilanul comunei Macea.

Proprietar:  COMUNA MACEA, conform CF. NR. 300629, CF NR. 300630, CF NR. 303605, CF. NR. 303606, CF NR. 303607, CF NR. 303608, CF NR. 303609, CF NR. 303610, CF NR. 303611, CF 303612, CF NR. 303613, CF NR. 303614, CF NR. 303615, CF NR. 303616, CF NR. 303617, CF NR. 303618, CF NR. 303619, CF NR. 303620, CF NR. 303621, CF NR. 303622, CF NR. 303623, CF NR. 303624.

Imobilele nu sunt grevate de sarcini.

   2. REGIMUL ECONOMIC:

   Folosinţă actuală: pășune în intravilan.

   Destinaţia stabilită prin PUZ: zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare.

   3. REGIMUL TEHNIC:

   Suprafaţa terenurilor 1000 mp/parcelă.

   U.T.R nr. 2

   Terenul se găseşte în zona protejată NATURA 2000.

   POT max 35%.

   CUT max=2,00

   Regimul de înălţime D+P+M, D+P+E+M.  

   Regimul de aliniere retras 4m de la aliniamentul stradal.

   Terenurile pot fi branșate la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, rețeaua de apă-canalizare fiind în curs de execuție.

   Autorizarea lucrărilor de construcții este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază  aspectul general al zonei.

   Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă.

   Se vor folosi: materiale de construcții durabile, învelitori din țigle, finisaje exterioare adecvate funcțiunii, culorile în concordanță cu ansamblul urban, fațadele și amplasarea golurilor va trebui  să fie în concordanță și armonie cu clădirile din zonă.

   Nu se va autoriza garaj pentru masini agricole, utilaje(anexe ale exploatației agricole).

   Lucrări propuse: Informare, în vederea vânzării prin licitație publică a terenurilor.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat4) pentru/întrucât: Informare, în vederea vânzării prin licitație publică a terenurilor.

   __________

   1) Numele şi prenumele solicitantului.

   2) Adresa solicitantului.

   3) Date de identificare a imobilului.

   4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

   

+------------------------------------------------------------------------------+

|Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare |

|          si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.          |

+------------------------------------------------------------------------------+

   4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

    În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

SPLAIUL MUREŞULUI, NR. F.N, ARAD

 

    În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

    În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

    În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

    În aceste condiţii:

 

   

+------------------------------------------------------------------------------+

| Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de |

| a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea |

|evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor|

|acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite|

|   actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.   |

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|     In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului     |

|   stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului,    |

|       solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii        |

|  administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru   |

|              autorizarea executarii lucrarilor de constructii.               |

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|     In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe     |

|  parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra   |

|mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta |

|  are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice   |

|                                 competente.                                  |

+------------------------------------------------------------------------------+

    5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:

   a) certificatul de urbanism;

   b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

   c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

   

 

[ ] D.T.A.C.                [ ] D.T.O.E.&

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
Fes para 2017
Fes para 2017 biciclete