Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Licitatii

Tipărește pagina - Licitatii Trimite unui prieten - Licitatii

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. 6013  /25.06.2019

 

ANUNȚ LICITAȚIE

vânzare terenuri în intravilan

 

     Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare a două terenuri din intravilanul localităţi Macea, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

 

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

Suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei (EURO)

1

Sânmartin

Nr. 164

303185

303185

303185

1132

3671

2

Macea

     Nr. 1487

304972

1770-1777/209/8/2

304972

951

5462

 

 

     Licitația va avea loc în data de 17 iulie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

     Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitații.

 

PRIMAR

 

OTLĂCAN CIPRIAN-GHEORGHE

 

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face în două ziare de largă circulație și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a și b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele fizice vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice. Nota: Certificatele de la punctele b și c trebuie să fie valabile la data licitației;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizate ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după două ședințe de licitație nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus, se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur la cea de a treia ședință.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb EURO/LEU al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor.

 

3.9 Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze contractul de vânzare-cumpărare cu adjudecatarul licitaţiei.


 


PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. întreg. 12494/03.12.2018

ANUNȚ LICITAȚIE

Comuna Macea vinde prin licitație publică cu strigare un număr de  treizeci și una terenuri din intravilanul localităților Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei (EURO)

1

Macea

Nr. 1681

300629

-

300629

1000

5090

2

Macea

     Nr. 1682

300630

-

300630

1000

5090

3

Macea

Nr. 1683

303605

98.341/40/123

449

1000

5090

4

Macea

Nr. 1684

303606

-

303606

1000

5090

5

Macea

Nr. 1685

303607

-

303607

1000

5090

6

Macea

Nr. 1686

303608

-

303608

1000

5090

7

Macea

Nr. 1687

303609

-

303609

1000

5090

8

Macea

Nr. 1688

303610

-

303610

1000

5090

9

Macea

Nr. 1689

303611

-

303611

1000

5090

10

Macea

Nr. 1690

303612

-

303612

1000

5090

11

Macea

Nr. 1691

303613

-

303613

1000

5090

12

Macea

Nr. 1692

303614

-

303614

1000

5090

13

Macea

Nr. 1693

303615

-

303615

1000

5090

14

Macea

Nr. 1694

303616

-

303616

1000

5090

15

Macea

Nr. 1695

303617

-

303617

1000

5090

16

Macea

Nr. 1697

303619

-

303619

1000

5090

17

Macea

Nr. 1698

303620

98.341/40/138

464

1000

5090

18

Macea

Nr. 1699

303621

-

303621

1000

5090

19

Macea

Nr. 1700

303622

-

303622

1000

5090

20

Macea

Nr. 1701

303623

-

303623

1000

5090

21

Macea

SINMARTIN, NR. 714

CF 304810 CF VECHI 1933

2598/504etc/114/a

-

540

1160

22

Macea

SINMARTIN, NR. 714/A

CF 304811 CF VECHI 1933

2598/504etc/114/b

-

540

1190

23

Macea

SINMARTIN, NR. 530

CF 302416 CF VECHI 2710

2598/504/erc/1/229-

237,2598/504etc/1/239-

248.652/b/1/b.652/b/2.

652/b/3.652/b/4.

651/a/651/b/15

-

1134

2890

24

Macea

SINMARTIN, NR. 556

CF 300519 CF VECHI 3123

2598/504/1/229-237.

2598/504etc1/239248.

562/b/1/ b.652/b/2.

652/b/3./652

/b/651/a.651/b/17

-

1080

2610

25

Macea

SINMARTIN, 738/A

CF 303161 CF VECHI 1955

2598/504etc/136.a

-

540

1160

26

Macea

SINMARTIN, NR. 129/C

CF 300463 CF VECHI 6111

-

300463

359

830

27

Macea

SINMARTIN, NR. 704

CF 300370 CF VECHI 1930

2598/504etc/105

-

1080

2410

28

Macea

SINMARTIN, NR. 129/B

CF 300963 CF VECHI 6110

-

300963

371

850

29

Macea

SINMARTIN, NR. 129/E

CF 302365

-

302365

481

1060

30

Macea

SÎNMARTIN, NR. 130/B

CF 302370

-

302370

500

1100

31

Macea

SÎNMARTIN NR. 130/E

CF 302373

-

302373

500

1100

 

Licitația va avea loc în data de 27 decembrie 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

 

Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitatii.


PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. întreg. 6931/23.07.2018

ANUNȚ LICITAȚIE

Comuna Macea vinde prin licitație publică cu strigare un număr de  douăzeci și două terenuri din intravilanul localităților Macea, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei (EURO)

1

Macea

Nr. 1681

300629

-

300629

1000

5090

2

Macea

     Nr. 1682

300630

-

300630

1000

5090

3

Macea

Nr. 1683

303605

98.341/40/123

449

1000

5090

4

Macea

Nr. 1684

303606

-

303606

1000

5090

5

Macea

Nr. 1685

303607

-

303607

1000

5090

6

Macea

Nr. 1686

303608

-

303608

1000

5090

7

Macea

Nr. 1687

303609

-

303609

1000

5090

8

Macea

Nr. 1688

303610

-

303610

1000

5090

9

Macea

Nr. 1689

303611

-

303611

1000

5090

10

Macea

Nr. 1690

303612

-

303612

1000

5090

11

Macea

Nr. 1691

303613

-

303613

1000

5090

12

Macea

Nr. 1692

303614

-

303614

1000

5090

13

Macea

Nr. 1693

303615

-

303615

1000

5090

14

Macea

Nr. 1694

303616

-

303616

1000

5090

15

Macea

Nr. 1695

303617

-

303617

1000

5090

16

Macea

Nr. 1696

303618

-

303618

1000

5090

17

Macea

Nr. 1697

303619

-

303619

1000

5090

18

Macea

Nr. 1698

303620

98.341/40/138

464

1000

5090

19

Macea

Nr. 1699

303621

-

303621

1000

5090

20

Macea

Nr. 1700

303622

-

303622

1000

5090

21

Macea

Nr. 1701

303623

-

303623

1000

5090

22

Macea

Nr. 1702

303624

-

303624

1000

5090

 

Licitația va avea loc în data de 14 august 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanții sunt obligați să depună, cu cel puțin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

 

Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitații.

 

ROMÂNIA

    Judeţul Arad

    Primăria comunei Macea

    Nr. 6961 din 24.07.2018

    CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 109 din 24.07.2018

 În scopul: INFORMARE**)

    Ca urmare a Cererii adresate de1) COMUNA MACEA, cu domiciliul/sediul2) în judeţul ARAD, municipiul/oraşul/comuna MACEA, satul - , sectorul - , cod poştal 317210, str. - , nr. 262, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon/fax 0257536101, e-mail primaria.macea@gmail.com, înregistrată la nr. 6961 din 24.07.2018,

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ARAD, municipiul/oraşul/comuna MACEA, CARTIER NOU DE LOCUINȚE, satul - , sectorul - , cod poştal 317210, str. - , nr. 1681, nr. 1682, nr. 1683, nr. 1684, nr. 1685, nr. 1686, nr. 1687, nr. 1688, nr. 1689, nr. 1690, nr. 1691, nr. 1692, nr. 1693, nr. 1694, nr. 1695, nr. 1696, nr. 1697, nr. 1698, nr. 1699, nr. 1700, nr. 1701, nr. 1702, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , sau identificat prin3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, PLAN DE SITUAȚIE VIZAT O.C.P.I

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 02/2006, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local MACEA nr. 41/31.04.2007,

    în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilele se găsesc în intravilanul comunei Macea.

Proprietar:  COMUNA MACEA, conform CF. NR. 300629, CF NR. 300630, CF NR. 303605, CF. NR. 303606, CF NR. 303607, CF NR. 303608, CF NR. 303609, CF NR. 303610, CF NR. 303611, CF 303612, CF NR. 303613, CF NR. 303614, CF NR. 303615, CF NR. 303616, CF NR. 303617, CF NR. 303618, CF NR. 303619, CF NR. 303620, CF NR. 303621, CF NR. 303622, CF NR. 303623, CF NR. 303624.

Imobilele nu sunt grevate de sarcini.

   2. REGIMUL ECONOMIC:

   Folosinţă actuală: pășune în intravilan.

   Destinaţia stabilită prin PUZ: zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare.

   3. REGIMUL TEHNIC:

   Suprafaţa terenurilor 1000 mp/parcelă.

   U.T.R nr. 2

   Terenul se găseşte în zona protejată NATURA 2000.

   POT max 35%.

   CUT max=2,00

   Regimul de înălţime D+P+M, D+P+E+M.  

   Regimul de aliniere retras 4m de la aliniamentul stradal.

   Terenurile pot fi branșate la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, rețeaua de apă-canalizare fiind în curs de execuție.

   Autorizarea lucrărilor de construcții este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază  aspectul general al zonei.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2