Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt agricol 2016-2019

Tipărește pagina - Anunt agricol 2016-2019 Trimite unui prieten - Anunt agricol 2016-2019

ANUNȚ

 

 

 

         În perioada 27.05-31.05.2019 se va organiza la Macea un curs de formare și competențe pentru fermierii din jud. Arad, în cadrul PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 - 2020, Măsura 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, de către S.C. EGIS ROMÂNIA S.A.

          Fermierii vizați de acest program sunt, în general, cei care au primit finanțare prin Măsurile 6.1 și 6.3, dar și orice alt fermier activ care este înscris cu exploatația la APIA sau la medicul veterinar cu animalele.
          Fermierii vor primi un certificat recunoscut de către MADR, vor primi un manual, geantă de umăr, agenda și alte materiale.

          Documente necesare:
a. Copie dupa buletin
b. Copie dupa declaratia de suprafata de la apia sau o adeverinta de la medicul veterinar.
          Informații suplimentare la Biroul Agricol din cadrul Primăriei comunei Macea.

 

 

 


Nr. 6588/03 10 2016

  

ANUNȚ LICITAȚIE

 

Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare unui număr de  nouă terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărȚii funciare

numărul topografic

nr. cad.

suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei

(EURO)

1

MACEA

1681

300629

-

300629

1000 MP

7.200

2

MACEA

1682

300630

-

300630

1000 MP

7.200

3

MACEA

1683

303605

98.341/40/123

449

1000 MP

7.200

4

MACEA

1702

303624

-

303624

1000 MP

7.200

5

SÎNMARTIN

F.N

302273

-

302273

6881 MP

24.027

6

SÎNMARTIN

653

302334

2598/504etc./56.a

-

540 MP

1.134

7

SÎNMARTIN

740

302427

-

302427

540 MP

1.134

8

SÎNMARTIN

740/A

302426

-

302426

540 MP

1.134

9

SÎNMARTIN

726

302319

2598/504etc/125.a

-

540 MP

1.134

 

Licitația va avea loc în data de 9  noiembrie 2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Informații suplimentare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 

  

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face într-un ziar local și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice române vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele juridice straine vor prezenta: a) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei; - actul de înmatriculare a societatii comerciale straine; d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment.

- persoanele fizice române vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei;

- persoanele fizice straine vor prezenta: a) copie dupa pasaport; b) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizarte ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după trei programări nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor. 

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2