Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt 2016

Tipărește pagina - Anunt 2016 Trimite unui prieten - Anunt 2016

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045,
email: primaria.macea@gmail.com

Nr. 9649/11 11 2016


ANUNȚ
cu privire la angajarea unui șofer tp. I, compartiment transporturi

 

Comuna Macea, judetul Arad, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer tp. I în cadrul compartimentului gospodărire comunală.
Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
- permis de conducere categoria B, D
- studii: minim studii generale
- specializare în domeniul mecanic auto sau motoare termice;
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;
-14 decembrie 2016, ora 10:00: proba practică;
-16 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

PRIMARUL COMUNEI MACEA
Ciprian-Gheorghe OTLĂCAN


A N U N Ţ

 

 

         Sediul secțiilor de votare nr. 310 și 311 din localitatea Sînmartin a fost mutat, în temeiul dispoziției primarului comunei Macea nr. 248/03 11 2016, în noua locație a Școlii Gimnaziale ”Pavel Covaci” din localitatea Sînmartin.

          Începând cu alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, cetățenii din localitatea Sînmartin își vor exercita dreptul de vot la secțiile de votare nr.310 sau 311, după caz, a căror sediu a fost mutat în noua clădire a Școlii din Sinmartin nr. 370-371.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 


Nr. 6588/03 10 2016

 

ANUNȚ LICITAȚIE

 

          Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare unui număr de  nouă terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărȚii funciare

numărul topografic

nr. cad.

suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei

(EURO)

1

MACEA

1681

300629

-

300629

1000 MP

7.200

2

MACEA

1682

300630

-

300630

1000 MP

7.200

3

MACEA

1683

303605

98.341/40/123

449

1000 MP

7.200

4

MACEA

1702

303624

-

303624

1000 MP

7.200

5

SÎNMARTIN

F.N

302273

-

302273

6881 MP

24.027

6

SÎNMARTIN

653

302334

2598/504etc./56.a

-

540 MP

1.134

7

SÎNMARTIN

740

302427

-

302427

540 MP

1.134

8

SÎNMARTIN

740/A

302426

-

302426

540 MP

1.134

9

SÎNMARTIN

726

302319

2598/504etc/125.a

-

540 MP

1.134

 

          Licitația va avea loc în data de 9  noiembrie 2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea.Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Informații suplimentare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 

  

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face într-un ziar local și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice române vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele juridice straine vor prezenta: a) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei; - actul de înmatriculare a societatii comerciale straine; d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment.

- persoanele fizice române vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei;

- persoanele fizice straine vor prezenta: a) copie dupa pasaport; b) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizarte ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după trei programări nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor. 

 

 


Nr. 7190/14 10 2016

 

ANUNȚ

cu privire la angajarea unui șofer tp. I, compartiment gospodărire comunală

 

Comuna Macea, judetul Arad, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer tp. I în cadrul compartimentului gospodărire comunală.

Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-      permis de conducere categoria B și C

-      studii: minim studii generale

-      specializare în domeniul mecanic auto sau mecanic agricol;

-      vechime în specialitate: minim cinci ani în meseria de mecanic auto sau   mecanic agricol;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;

-14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba practică;

-16 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

Ciprian-Gheorghe OTLĂCAN

A N U N Ţ
nr. 7191 din 14.10.2016

        

 

 

   În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017, care urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Macea, judeţul Arad, în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2016.

            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Macea şi pe site -ul www.macea.ro, începând cu data de 17.10.2016.

            Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 04.11.2016,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria comunei Macea.

          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Mace, în forma în care a fost făcut public.

 

 

 

 

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

A N U N Ţ
nr. 6581 din 03.10.2016

         

   În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor în vederea instaurării unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul localităţilor comunei Macea, care urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Macea, judeţul Arad, în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2016.

            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Macea şi pe site -ul www.macea.ro, începând cu data de 4.10.2016.

            Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 28.10.2016,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria comunei Macea.

          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Mace, în forma în care a fost făcut public.

 

 

 

 

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN


NR.5051/29 07 2016

ANUNȚ

cu privire la angajarea unui număr de doi instructori sportivi

 

CLUBUL SPORTIV ”VOINȚA MACEA”, jud. Arad, CIF 35840337, tel/fax 0257 536101 email: primaria.macea@gmail.com, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui număr de două funcții contractuale de execuție, vacante, de instructor sportiv în domeniul fotbal,  în cadrul secțiunii fotbal a CS ”Voința Macea”. Una dintre funcții este cu normă întreagă, iar cealălaltă cu jumătate de normă.

Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-      studii: studii medii și să dețină cel puțin licența C-UEFA ca instructor calificat fotbal;

-      vechime în specialitate: -;

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;

-29 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;

-31 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei comunei Macea: doamna Popa Lamia.

 

PREȘEDINTE CLUB

SCHMIDT VASILE


NR.5050/29 07 2016

ANUNȚ

cu privire la angajarea unui muncitor necalificat, compartiment gospodărire comunală

 

Comuna Macea, jud. Arad, CUI 3519410, tel/fax 0257 536101 email: primaria.macea@gmail.com, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului gospodărire comunală.

Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-      studii: minim 8 clase;

-       vechime în specialitate: -

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;

-29 august 2016, ora 12:00: proba practică;

-31 august 2016, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

OTLĂCAN CIPRIAN-GHEORGHE

 


NR.2510/18 04 2016

ANUNȚ

cu privire la angajarea unui muncitor calificat tp. III, compartiment gospodărire comunală

 

        Comuna Macea, jud. Arad, CUI 3519410, tel/fax 0257 536101 email: primaria.macea@gmail.com, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat tp III, în cadrul compartimentului gospodărire comunală.

          Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-      studii: minim studii generale;

-      vechime în specialitate: minim trei ani experiență în administrarea unei baze sportive;

 

          Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;

-16 mai 2016, ora 10:00: proba practică;

-18 mai 2016, ora 10:00: proba interviu.

          Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

MERCEA IOAN

 


NR.2372/11 04 2016

 

ANUNȚ LICITAȚIE

 

          Comuna Macea închiriază prin licitaţie publică cu strigare un număr de 33 trupuri de pășune aflate în administrarea Consiliului local.

          Licitația va avea loc în data de 25 aprilie 2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii, care pot fi exclusiv crescători de animale din comunitatea locală, sunt obligaţi să depună cererea de participare la licitație până cel târziu în data de 22 aprilie însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

          Informații suplimentare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

 

a)    Pentru persoanele juridice, crescători de animale din comunitatea locală :

 

 1. Cererea de participare la licitaţie cu indicarea parcelei pentru care se ofertează, completată, datată, semnată şi ştampilată de ofertant (formular F1);
 2. statut, contract de societate, actul de asociere , dovada înegistrării în Registrul fundațiilor și asociațiilor sau, după caz, Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului;
 3. dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, corespunzătoare parcelei pentru care se depune cererea;
 4. dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei (pentru fiecare membru al asociației în cazul în care cererea este formulată în numele unei asociații a crescătorilor de animale);
 5. dovada deţinerii de animale (oi /bovine), conform Registrului Agricol al comunei Macea (pentru fiecare membru al asociației în cazul în care cererea este formulată în numele unei asociații a crescătorilor de animale);
 6. certificatul fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii față de bugetul local sau, după caz, că nici unul dintre membrii asociației crescătorilor de animale nu au datorii față de bugetul local ;
 7. împuternicire
 8. În cazul asociațiilor crescătorilor de animale din comunitate locală se va depune lista cu membrii asociației și numărul de animale deținute de fiecare;

 

b)    Pentru persoanele fizice, crescători de animale din comunitatea locală :

 

 1. Cererea de participare la licitaţie cu indicarea parcelei pentru care se ofertează, completată, datată, semnată şi ştampilată de ofertant (formular F1);
 2. buletin sau carte de identitate, procură notarială în cazul în care ofertantul Participă la licitaţie prin reprezentant   ;
 3. dovada garanţiei de participare la licitaţie, corespunzătoare parcelei pentru care se depune cererea;
 4. dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea inchiriata,  – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei;
 5. dovada deţinerii de animale (oi/caprine/bovine), conform Registrului Agricol al comunei Macea;
 6. certificatul fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii față de bugetul local ;

 

 

 

Primar,

Mercea Ioan

 


Nr.1771/17 03 2016 

ANUNȚ

cu privire la angajarea unui șofer tp. I, compartiment gospodărire comunală

 

Comuna Macea, jud. Arad, CUI 3519410, tel/fax 0257 536101 email: primaria.macea@gmail.com, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer tp I, în cadrul compartimentului gospodărire comunală.

Condiții generale pentru ocuparea postului: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-      permis de conducere categoria B.

-      studii: minim studii generale în domeniul mecanic agricol;

-      vechime în specialitate: minim cinci ani în meseria de mecanic agricol;

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;

-18 aprilie 2016, ora 10:00: proba practică;

-20 aprilie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

MERCEA IOAN

 


Nr. 1286/02 03 2016

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE

 

 

Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare unui număr de  unsprezece terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

1) teren 1000 mp înscris în CF 300629 Macea la prețul de 7200 Euro;

2) teren 1000 mp înscris în CF 300630 Macea la prețul de 7200 Euro;

3) teren 1000 mp înscris în CF 303605 Macea la prețul de 7200 Euro;

4) teren 1000 mp înscris în CF 303624 Macea la prețul de 7200 Euro;

5) teren 6881 mp înscris în CF 302273 Sînmartin la prețul de 24 027 Euro;

6) teren 540 mp înscris în CF 302431 Sînmartin la prețul de 1 134 Euro;

7) teren 540 mp înscris în CF 302432 Sînmartin la prețul de 1 134 Euro;

8) teren 540 mp înscris în CF 302334 Sînmartin la prețul de 1134 Euro;

9) teren 540 mp înscris în CF 302427 Sînmartin la prețul de 1134 Euro;

10) teren 540 mp înscris în CF 302426 Sînmartin la prețul de 1134 Euro;

11) teren 540 mp înscris în CF 302319 Sînmartin la prețul de 1134 Euro;

 

Licitația va avea loc în data de 29 martie 2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Informații suplimentare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

 

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face într-un ziar local și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice române vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele juridice straine vor prezenta: a) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei; - actul de înmatriculare a societatii comerciale straine; d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment.

- persoanele fizice române vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele b si c trebuie sa fie valabile la data licitatiei;

- persoanele fizice straine vor prezenta: a) copie dupa pasaport; b) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizarte ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după trei programări nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor.

PRIMAR

 

MERCEA IOAN

Fișiere - Anunt 2016

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2