Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt 2015

Tipărește pagina - Anunt 2015 Trimite unui prieten - Anunt 2015

 

Nr.4383/21 07 2015

ANUNȚ

Angajare Ghid turism la Primaria Comunei Macea:

 

    Primaria Comunei Macea, judetul Arad, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui număr de două functii contractuale de executie, de ghid turism (inspector de specialitate debutant)  în cadrul Compartimentului Promovare Turistica, astfel:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

      Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea:

-      geografia turismului sau

-      economia comerțului, turismului și serviciilor; 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- termenul limita de depunere a dosarelor: 04 august 2015, ora 16:00;

-11 august 2015, ora 10:00: proba scrisa;

-13 august 2015, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)   cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)   copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d)   carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)   curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina www.macea.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257 536101, e-mail primaria.macea@gmail.com sau la sediul primariei: doamna Popa Lamia.

 

     BIBLIOGRAFIE :

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural, modificata ;

 

PRIMAR,

MERCEA IOAN

 

Sa publincat in data de 21 07 2015.


ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 2(1) lit. h din HGR. Nr 890/2005, a Hotărârii Consiliului Local Macea nr. 68 /27 11 2014, se convoacă pentru data de 25 02 2015, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea, Adunarea Generală a foștilor proprietari pentru alegerea unui reprezentant al proprietarilor in comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

MERCEA IOAN

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2