Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt

Tipărește pagina - Anunt Trimite unui prieten - Anunt

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

DISPOZIŢIA nr.179
din 23 09 2019
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
Având în vedere proiectul de dispoziție nr.1/11 07 2019 cu privire la convocarea Consiliului local Macea în ședință ordinară,
În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (1), 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

DISPUNE:


ART.1 Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 30 09 2019, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad.
ART.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
ART.3 Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
ART.4 Dispoziția se comunică cu consilierii locali din cadrul Consiliului local Macea, Instituția Prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.macea.ro.

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Claudiu-Simion Pintea

 

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI MACEA NR. 179/23 09 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MACEA DIN DATA DE 30 09 2019


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice a Primăriei comunei Macea (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local Macea în cadrul Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale "Pavel Covaci" Macea, precum și a reprezentantulului în cadrul Consiliului de administrație al Școlii "Speranța" Macea (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin Actul Adițional nr. 9 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General recalculat al obiectivului de investiție „ Modernizare piață agroalimentară comuna Macea", în urma atribuirii contractului de achiziție publică de execuție a lucrării. (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

6. Diverse.

 

 

 

 


PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

 

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Claudiu-Simion Pintea

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA nr.171
din 21 08 2019
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară


Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
Având în vedere proiectul de dispoziție nr.1/11 07 2019 cu privire la convocarea Consiliului local Macea în ședință ordinară,
În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (1), 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

DISPUNE:


ART.1 Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 29 08 2019, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad.
ART.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
ART.3 Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
ART.4 Dispoziția se comunică cu consilierii locali din cadrul Consiliului local Macea, Instituția Prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.macea.ro.
PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan                                                                                                                                                 

 

 Contrasemnează:

 

SECRETARUL COMUNEI,
Claudiu-Simion Pintea
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI MACEA NR. 171/21 08 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MACEA DIN DATA DE 29 08 2019


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anul 2019 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului local Macea nr. 126/31 10 2019 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Macea, Județul Arad (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 12 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 13 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

7. Diverse.


PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan                                                                                                                                                 

 

 Contrasemnează:

 

SECRETARUL COMUNEI,
Claudiu-Simion PinteaROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA nr.150
din 11 07 2019
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară


Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
Având în vedere proiectul de dispoziție nr.1/11 07 2019 cu privire la convocarea Consiliului local Macea în ședință ordinară,
În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (1), 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

DISPUNE:


ART.1 Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 18 07 2019, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad.
ART.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
ART.3 Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
ART.4 Dispoziția se comunică cu consilierii locali din cadrul Consiliului local Macea, Instituția Prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.macea.ro.
PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

 

Contrasemnează:
   SECRETARUL COMUNEI,
    Claudiu-Simion Pintea
ANEXA

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MACEA DIN DATA DE 18 07 2019


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a comunei Macea a terenului intravilan evidențiat în CF 302845 Macea cu nr. top 1770-1777/208/a/3/8 (inițiator primar Ciprian-Gheorghe Otlăcan):
Repartizat spre avizare la:
- Comisia programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ;
- Comisia administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- Comisia învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement.

PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

 

Contrasemnează:
  SECRETARUL COMUNEI,
    Claudiu-Simion Pintea


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA NR. 102
din 20 martie 2019
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

 

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 25 03 2019, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

   ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltarea a comunei Macea pe perioada 2015-2020 (inițiator Primar);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației comunei Macea pe anul 2019 la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Județul Arad (inițiator Primar);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv „Voința Macea" (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pășunile din comuna Macea, precum și a pășunilor disponibile în vederea închirierii (inițiator primar);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în evidențele de carte funciară și cadastru a unui teren situat în intravilanul comunei Macea (inițiator primar);
6. Diverse.

 

                   PRIMARUL COMUNEI MACEA,                
                   Ciprian - Gheorghe Otlăcan                                         Avizează pentru legalitate:
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI,
                                                                                                       Claudiu-Simion Pintea

 

 

 

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

DISPOZIŢIA NR. 89
din 22 februarie 2019
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 28 02 2019, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC EDILITAR MACEA SA prin Actul Adițional nr. 2 (inițiator Primar);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare ale comunei Macea la data de 31 decembrie 2018 (inițiator Primar);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Macea, al bugetului creditelor interne și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul comunei Macea pentru anul școlar 2019-2020 (inițiator primar);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în localitatea Sânmartin nr. 449, evidențiat în CF 880 Sânmartin, cu nr. top 2330/504.etc (inițiator primar);
6. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, potrivit art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare (inițiator primar);
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea completării inventarului domeniului public al comunei Macea(inițiator primar);
8. Diverse.

 


PRIMARUL COMUNEI MACEA,                                                                                               
Ciprian - Gheorghe Otlăcan                                                                     Avizează pentru legalitate:
                                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                                     Claudiu-Simion Pintea


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

DISPOZIŢIA NR. 182

din 26 07 2018

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

DISPUNE:

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 07 2018, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind înregistrarea ședințelor Consiliului local Macea (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe din fondul locativ de stat persoanelor înscrise în tabelul nominal de priorități la atribuirea locuințelor din fondul locativ pe anul 2018 (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  (inițiator primar);

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local Macea nr. 86/26 11 2016 privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor în vederea instaurării unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul localităţilor comunei Macea (inițiator primar);

5. Diverse.

 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

DISPOZIŢIA NR. 157

din 22 06 2018

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

DISPUNE:

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 28 06 2018, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului domeniului public al comunei Macea (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din patrimoniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Macea  (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Macea nr. 36/14 04 2015  privind  constituirea comisiei locale de avizare  a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Macea (inițiator primar);

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de președinte al Clubului Sportiv Voința Macea (inițiator primar);

5. Diverse.

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

DISPOZIŢIA NR. 135

din 17 mai 2017

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

DISPUNE:

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 24 05 2018, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Macea și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul I, anul 2018 (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare ale comunei Macea

la data de 31 decembrie 2017 (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Comunei Macea şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2017 (inițiator primar);

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal de priorități la repartizarea locuinţelor convenabile, cu chirie din fondul locativ de stat, pentru anul 2018 (inițiator primar);

5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor terenuri potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (inițiator primar);

6. Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la situațiile financiare al activității SC Edilitar Macea SA ;

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale SC Edilitar Macea SA pe anul 2017, a modului de repartizare a profitului aferent anului 2017, precum și a  bugetului societății pe anul  2018 (inițiator primar);

8. Diverse.

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

DISPOZIŢIA NR. 86

din 16 februarie 2018

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

DISPUNE:

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 26 02 2018, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Macea pe anul 2018 (inițiator primar)

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al Primăriei comunei Macea, precum și la modificarea Hotărârii Consiliului local Macea nr.148/28 12 2017 (inițiator primar) ;

3.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii obiectivului de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Macea”, în urma atribuirii contractului de achiziție publică a lucrării, precum și a principalilor indicatori tehnico-economici ai acestuia (inițiator primar) ;

4. Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator, precum  și a carnetului de comercializare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 39/27 04 2015 (inițiator primar) ;

5.  Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor terenuri potrivit Legii nr.15/2003 privind prijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (inițiator primar) ;

6.  Diverse.

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 

 


A N U N Ţ

 nr.8505 din 15.09.2017

         

 

         În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la  proiectul de act normativ pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Macea, judeţul Arad, nr.86/28.11.2016, privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici , celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor în vederea instaurării unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul localităților comunei Macea,  în şedinţa ordinară din luna octombrie 2017.

            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Macea şi pe site -ul www.macea.ro, începând cu data de 15.09.2017.

            Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 20.10.2017,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria comunei Macea.

          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Macea, în forma în care a fost făcut public.

 

 

 

PRIMAR, 

CIPRIAN GHEORGHE-OTLĂCAN

 

 


A N U N Ţ

 nr.8504 din 15.09.2017

        

 

   În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Macea, care urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Macea, judeţul Arad, în şedinţa ordinară din luna octombrie 2017.

            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Macea şi pe site -ul www.macea.ro, începând cu data de 15.09.2017.

            Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 20.10.2017,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria comunei Macea.

          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Macea, în forma în care a fost făcut public.

 

 

 

PRIMAR

 

CIPRIAN GHEORGHE-OTLĂCAN

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

 

DISPOZIŢIA NR. 258

din 17 august 2017

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:

 

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 08 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala Gimnazială ”Pavel Covaci Macea” a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea  (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile cu destinația de locuință, situate în localitatea Sînmartin (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea taxei speciale pentru salubrizare menajeră (inițiator primar);

4. Diverse.

 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA NR. 201
din 24 iulie 2017
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:


ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 2017, ora 17, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

 

                                                                                                  ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (inițiator primar);
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de baza al salariaților din cadrul Primăriei comunei Macea (inițiator primar);
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 304598 UAT Macea, cu nr. top 1-6/b/3/1/5, situat în Macea mr. 922 (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea suprafeței terenului intravilan evidențiat în CF 300686 UAT Macea, situat în localitatea Sînmartin nr. 378 (inițiator primar);
5. Diverse.

 


PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan           Avizează pentru legalitate:
             SECRETARUL COMUNEI,
Claudiu-Simion Pintea


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1

din 04 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă extraordinară

 

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

DISPUNE:

 

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă extraordinară pentru data de 09 01 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anul 2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2016, precum și utilizarea excedentului anului 2016 (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea plafonului creanţelor fiscale, aflate în sold la data de 31 decembrie ale anului, care pot fi anulate (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad (inițiator primar);

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației  Consiliului local Macea pe anul 2017 la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad (inițiator primar);

5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, Zona 1.

 

 

  

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

 

DISPOZIŢIA NR. 258

din 22 noiembrie 2016

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

 

     Primarul comunei Macea, judeţul Arad, 

     În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:

 

     ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 28 11 2016, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

 

 

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 (inițiator Primar);