Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunț 2019

Tipărește pagina - Anunț 2019 Trimite unui prieten - Anunț 2019

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045, email: primaria.macea@gmail.com

 

                                                                          


Nr. 5751/14 06 2019


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială MACEA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4,5,10,11,12,14,18, începând cu data de 20.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei MACEA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,

Ciprian - Gheorghe Otlăcan


 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045, email: primaria.macea@gmail.com

 

ANUNȚ

NR. 2660/15 03 2019

 

 

COMUNA MACEA, titular al proiectului „Studiu de fezabilitate - Sistem centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice utilizând energia geotermală, capacitate 4 MW, pentru comuna Macea, judeţul Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – studiu de fezabilitate – Sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice utilizând energia geotermală, capacitate de producere a energiei de 4 MW, pentru comuna Macea, județul Arad, propus a fi amplasat în comuna Macea (CF nr. 300633, 303317 și 305061) jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de protecție a Mediului din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

 

PRIMAR

 

OTLĂCAN GHEORGHE- CIPRIAN

 

 


PRIMĂRIA COMUNEI MACEA
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045, email: primaria.macea@gmail.com

 


NR. 1802/26 02 2019

ANUNȚ

 

 

COMUNA MACEA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Studiu de fezabilitate "Sistem centralizat de producție și distribuție a energiei termice utilizând energia geotermală, capacitate de produceție de 4 MW, pentru comuna Macea, judeţul Arad", propus a fi amplasat în comuna Macea FN. (CF 300633, 303317 şi 305061), jud. Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșulu, FN şi la sediul titularului din comuna Macea, nr. 262, jud. Arad, orele 800-1630.
Observațiile publicului primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad.

 

 

PRIMAR
OTLĂCAN CIPRIAN-GHEORGHE

 

 

 

 

 


 

ANUNŢ

privind selecţia Directorului General al S.C. Edilitar Macea (1 pozitie), conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC Edilitar Macea SA, organizează concurs pentru selecţia Directorului General.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
Etapa I - selecţia dosarelor candidaţilor.
Etapa a II-a - interviu pentru candidaţii declaraţi "admişi" după etapa I.


Condiţii obligatorii de participare - Director General:

1. Studii superioare de licență sau, cel puțin, studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2. Experienta de minim 5 ani in administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat;
3. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;
4. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;


Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae - model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experienţa în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverinţă, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverinta medicala eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
8. Declaraţie pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate comercială pe acţiuni, conf. prev. L 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prev. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului). - se completeaza doar de catre candidatii pentru posturile in Consiliul de Adiministratie al S.C. Edilitar Macea SA.

Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
2. Competenţe profesionale de importanţă strategică;
3. Cunoştinţe de Guvernanţă corporativă;
4. Competenţe sociale şi personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de aşteptări a Consiliul de Administrație.

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele pentru candidatură se prezintă la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Macea, comuna Macea nr. 262, cu documentele în copie şi original pentru conformitate şi pentru a primi număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 02 2019, ora 16:00.

 

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2